Skip to content

Bloklands Helhedsplan

Der blevet udarbejdet en helhedsplan for Blokland. En helhedsplan er samlet plan for renovering og fornyelse af et boligområde. Helhedsplanen indeholder løsninger på, hvordan der kan renoveres og forbedres, så Blokland bliver et godt sted at bo og være mange år fremover.

Hvorfor skal Blokland renoveres?
I Blokland er der en række problemer med bygningerne. Taget er nedslidt og der er dårlig isolering ved facaderne. Der er også mange af den samme slags boliger, hvilket gør at der ikke er boliger til fx store familier. Der mangler også boliger, som er tilgængelige dvs. boliger der kan tilbydes alle - både familier og ældre - og så man kan blive boende i sin bolig i længere tid, selvom man fx er dårligt gående.

 • Bloklands udfordringer
 • Taget er meget slidt
 • Altanværn / beton er nedslidt
 • Der er mange af de samme slags boliger
 • Facaderne mod havesiden er i dårlig stand og det kan mærkes i nogle af boligerne ved træk og kuldebroer
 • Der ingen boliger med tilgængelighed
 • Der er ingen sammenhæng, tryghed og identitet i bebyggelsen

 

Hvad skal der laves?

Her er en oversigt over de tiltag som helhedsplanen indeholder:

Forbedring / genopretning:

 • Forbedringer af alle facader på alle blokkene, så der fremover kan spares på energien
 • Udskiftning af alle døre og vinduer
 • Udskiftning af tag på alle bygninger

Miljø og ressourcer:

 • Etablering af individuel måling af vandforbrug
 • Opgradering til miljøbesparende installationer
 • Etablering af lokal regnvandsafledning (regnvandsbassiner)
 • Udvidelse og forbedring af affaldshåndtering
 • Forbedring af parkeringsforholdene
 • Multibaner for de unge og nye legeområder for de mindre børn
 • Fælleshus - er bygget

Blok A

 • Blok A deles i to. I den ene del fastholdes et antal små boliger. I den anden del etableres rækkehuse med en mindre, privat have.
 • Der bliver nye sammenlagte boliger
 • Nogle af boligerne indrettes på ny
 • Nye franske altaner eller haver på de 14 nye ’rækkehuse
 • Nye altaner eller terrasser på de resterende 14 boliger
 • Blok B og C – her brydes blokkene op
 • Nedlæggelse af fire boliger i forbindelse med opdeling af blokken
 • Ny klimaskærm dvs. facade og tag
 • Nye altaner eller terrasser til alle boliger

Blok F

 • Der etableres elevatorer i 8 opgange. Det giver en højere grad af tilgængelighed til fx beboere i kørestol. Der hvor der etableres elevatorer, bygges der også en ekstra etage
 • Der skæres ’hul i blokken’ og derfor forsvinder der nogle boliger
 • Der bliver etableret nye boliger i stueetagen
 • Der bliver etableret nye tagboliger

 

Historien bag helhedsplan
Helhedsplanen for Blokland har været mange år undervejs og er udarbejdet i samarbejde med beboere og afdelingsbestyrelse. I 2014 stemte beboerne første gang om, at der skulle laves en samlet plan for renovering og forbedring af afdelingen.

Der er løbende blevet afholdt informationsmøder og workshops med beboerne. Fælleshuset er også blevet udarbejdet med input fra beboerne. Helhedsplanen er sidenhen blevet revideret fordi Landsbyggefonden og kommunen har indflydelse på, hvad der skal udføres i helhedsplanen.

Helhedsplanen blev godkendt af beboerne på beboermødet 1. oktober 2017. Kommunalbestyrelsen godkendte helhedsplanen og i kommunalbestyrelsen i november samme år. Landsbyggefonden godkendte herefter første etape af de støttede lån februar 2018.

Siden har BO-VEST og byggeudvalget arbejdet på at lave materialet til det rådgiverudbud, der er næste skridt. Helhedsplanen bliver sendt i udbud i begyndelsen af 2019.

Du kan se den aktuelle tidsplan for helhedsplanens gennemførsel her.